top of page

Klauzula "RODO"

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Karol Pniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski”, ul. Duży Rynek 13/2, 87 – 300 Brodnica, NIP 8741629439 (dalej jako „Kancelaria”).

2. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych w Kancelarii jest możliwy: pod numerem telefonu 513 599 811, pod adresem poczty elektronicznej karol_pniewski@wp.pl lub pod adresem pocztowym ul. Duży Rynek 13/2, 87 – 300 Brodnica.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług) oraz, w przypadku zawarcia umowy, w celu wykonania umowy, której stroną Pani/Pan będzie (np. umowy zlecenia, umowy świadczenia usług) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) dodatkowo – w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) w celu wskazanym w pkt 3 lit. a – przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy, przez okres niezbędny dla realizacji umowy;
b) w celu wskazanym w pkt 3 lit. b – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy; Kancelaria może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Kancelarii: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań (w tym np. uniemożliwi rozpatrzenie zapytania w sprawie świadczenia usług), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające, którym Kancelaria powierzy dane do przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO; w szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Kancelarię w świadczeniu usług, czyli takim, które
pomagają Kancelarii realizować zawartą z Panią/Panem umowę, a także podmiotom, do których Kancelaria będzie zwracać się realizując tę umowę.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

bottom of page